EKKO là một bảng chuẩn trong SAP được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của Purchasing Document Header.

Bài viết này sẽ thể hiện:

 • Mối quan hệ giữa EKKO và  EKPO (Purchasing Document Item)
 • Mối quan hệ giữa EKKO và  LFA1 (Vendor Master (General Section))
 • Mối quan hệ giữa EKKO và  T000 (Clients)
 • Mối quan hệ giữa EKKO và  T001 (Company Codes)
 • Mối quan hệ giữa EKKO và  T001W (Plants/Branches)
 • Mối quan hệ giữa EKKO và  T002 (Language Keys (Component BC-I18))
 • Mối quan hệ giữa EKKO và  T005 (Countries)
 • Mối quan hệ giữa EKKO và  T024 (Purchasing Groups)
 • Mối quan hệ giữa EKKO và  T024E (Purchasing Organizations)
 • Mối quan hệ giữa EKKO và  T16FS (Release Strategies)
 • Mối quan hệ giữa EKKO và  T683 (Pricing procedures)
 • Mối quan hệ giữa EKKO và  TCURC (Currency Codes)

Sơ đồ


Nguồn: sap-tables.org


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn