Feedstock có thể hiểu là nguyên liệu thô, là những nguyên liệu chưa qua chế biến được cung cấp cho các hoạt động sản xuất. Feedstock là một loại tài sản mang tính "nút thắt cổ chai" trong doanh nghiệp vì nó ảnh hướng đến khả năng tạo ra sản phẩm trong quy trình sản xuất.

Theo cách nhìn chung nhất thì feedstock có thể là các nguyên liệu tự nhiên như than, gỗ cây, nước biển, quặng, ... Những nguyên liệu này được sử dụng để biến đổi tạo ra sản phẩm số lượng lớn đưa ra thị trường. 

Trong kỹ thuật, đặc biệt là những ngành có liên quan đến năng lượng thì feedstock đề cập cụ thể đến các nguyên liệu sinh học, nguyên liệu có thể tái tạo mà có thể chuyển đổi thành năng lượng hoặc nhiên liệu phục vụ công việc.

Feedstock có thể được gọi là raw material hoặc unprocessed material.alert-info

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn