Pascal là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, cha đẻ của ngôn ngữ này là Niklaus Wirth. Pascal được phát triển cho mục đích dạy lập trình và phát triển các chương trình ứng dụng có tính hiệu quả và đáng tin cậy.

Pascal là một ngôn ngữ được dựa trên Algol và bao gồm nhiều cấu trúc của Algol. Pascal có sẵn nhiều kiểu dữ liệu và các cấu trúc lập trình. Nó dễ hiểu và dể sử dụng để phát triển các chương trình máy tính.

Pascal được gọi là "ngôn ngữ học đường", phổ biến trong giảng dạy lập trình vì nhiều lý do như sau:
 • Dễ học, dễ hiểu
 • Là một ngôn ngữ có cấu trúc
 • Có thể được biên dịch trên nhiều nền tảng khác nhau.
 • Dễ tiếp cận cho người mới bắt đầu học lập trình

Một số đặc điểm của ngôn ngữ Pascal

Pascal có một số đặc điểm sau:
 • Pascal là một ngôn ngữ cung cấp nhiều kiểu dữ liệu như số nguyên, số thực, chuỗi, ký tự, logic, ...
 • Có các kiểu dữ liệu nâng cao như: Mảng, record (bản ghi), tập tin và tập hợp, ...
 • Cung cấp nhiều cấu trúc lập trình
 • Hỗ trợ lập trình có cấu trúc thông qua các hàm (function) và các thủ tục (procedure)
 • Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng.

Một vài dữ kiện về Pascal

 • Pascal là một ngôn ngữ lập trình được đặt theo tên của nhà Toán học, Vật lý học người Pháp là Blaise Pascal,
 • Niklaus Wirth ra mắt Pascal vào năm 1970
 • Pascal dựa trên ngôn ngữ Algol
 • Pascal được phát triển phù hợp cho việc giảng dạy lập trình.
 • Năm 1983, chuẩn Pascal đâu tiên được phát hành là ISO 7185.
 • Pascal là ngôn ngữ bậc cao chính được sử dụng cho việc phát triển Apple Lisa và những năm đầu của Mac.

Tại sao nên sử dụng Pascal?

Pascal cho phép các lập trình viên định nghĩa các kiểu dữ liệu có cấu trúc phức tạp và xây dựng các cấu trúc dữ liệu động và đệ quy như danh sách, cây và đồ thị. Pascal cung cấp các tính năng record, liệt kê, phân bổ động các biến với con trỏ và tập hợp.

Pascal cho phép định nghĩa các thủ tục lồng vào nhau đến bất kỳ độ sâu (deep-level) nào. Vì thế nó tạo ra một môi trường lập trình tuyệt vời để học lập trình như một môn học có hệ thống dựa trên các khái niệm cơ bản.

Một số sản phẩm sử dụng Pascal để triển khai như:
 • Skype
 • Total Commander
 • Tex
 • Macromedia Captivate
 • Apple Lisa
 • Một số game trên PC
 • Một số hệ thống nhúngPost a Comment

Mới hơn Cũ hơn