CORS (Cross-origin resource sharing) có thể hiểu đơn giản là một cơ chế cho phép hạn chế việc chia sẻ tài nguyên của một trang web này đối với các trang web khác.

Nếu bạn là nhà phát triển web và cần bật CORS để chạy ứng dụng của mình, bạn có thể kích hoạt nó bằng cách các cách sau đây:

Thiết lập trong tệp .htaccess

Bạn có thể thiết lập CORS thông qua tập .htaccess trong thư mục gốc của mình. Nếu không có thì bạn có thể tạo tệp .htaccess mới, sau đó bổ sung dòng lệnh sau đây:

<IfModule mod_headers.c>

Header set Access-Control-Allow-Origin "*"

</IfModule>

code-box


Thiếp lập bằng mã nguồn PHP

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng mã nguồn PHP để thiết lập CORS theo đoạn mã sau:

<?php

header("Access-Control-Allow-Headers: Authorization, Content-Type");

header("Access-Control-Allow-Origin: *");

header('content-type: application/json; charset=utf-8');

?>code-box

Chúc bạn thành công nhé 😊

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn