Đôi khi bạn xóa một service item nào đó trong PO (Purchase Order), bạn có thể nhận được thông báo lỗi từ SAP như sau: "Unaccepted service entry sheets exist, item cannot be deleted".

Theo kinh nghiệm cá nhân mình đã gặp, nguyên nhân là item đó được liên kết đến một service entry sheet đang có trạng thái unaccepted.

Cách giải quyết

Trường hợp 1: Nếu bạn đã tạo service entry sheet (SES) nhưng vẫn chưa release, hãy làm theo bước sau:
  1. Mở màn hình Service Entry Sheet (T-Code ML81N).
  2. Xóa SES unaccepted tương ứng.
  3. Lưu lại, và sau đó thử xóa item trong PO

Trường hợp 2: Nếu bạn đã tạo SES rồi và đã release, hãy làm theo bước sau:
  1. Mở màn hình Service Entry Sheet (T-Code ML81N).
  2. Thu hồi / hủ bỏ release của SES
  3. Xóa SES tương ứng.
  4. Lưu lại, và sau đó thử xóa item trong PO

Done!

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn