Có lúc bạn start MySQL trong XAMPP thì nhận được thông báo lỗi như sau:

Error: MySQL shutdown unexpectedly.alert-error


Lúc này, bạn cần cẩn thận không nên xóa bất kỳ tập tin nào theo các hướng dẫn khác trên mạng, đặc biệt là tập tin ibdata1. Điều này có thể dẫn đến mất database của bạn hoặc không dùng được database nữa.

Thay vào đó, bạn hãy tận dụng thư mục sao lưu của MySQL nằm trong XAMPP. Mình đã thành công khi thực hiện theo hướng dẫn này.

Tham khảo bài viết #18022809

Các bước thực hiện

  • Đổi tên thư mục mysql/data thành mysql/data_old (hoặc tên nào đó tùy bạn)
  • Tạo thư mục mới mysql/data
  • Sao chép tất cả nội dung bên trong thư mục mysql/backup sang thư mục mysql/data 
  • Sao chép các nội dung bên trong thư mục mysql/data_old sang mysql/data (Bỏ qua các thư mục: mysql, performance_schema, phpmyadmin)
  • Cuối cùng sao chép tập tin ibdata1 từ thư mục mysql/data_old và ghi đè sang mysql/data.
  • Trong XAMPP control panel, thử start lại MySQL.

Chúc bạn thành công!


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn