Batch Script (kịch bản hàng loạt) - được lưu trữ dưới dạng những dòng văn bản đơn giản, các câu lệnh được thực hiện lần lượt từ câu lệnh này đến câu lệnh khác. Script là cách mà người ta làm giảm bớt công việc đi bằng cách tự động các chuỗi lệnh, làm cho cuộc sống dễ dàng hiệu quả hơn.

Tìm hiểu thêm tại:

Tổng quan về Batch Script

Ý tưởng

Trong một số trường hợp bạn cần làm những tác vụ tự động bằng batch script, trường hợp của mình là viết 1 script để restart lại service của mình. Tuy nhiên, bạn cần chắc chắc rằng đoạn script mình viết có chạy và kết quả như mong muốn hay không, hoặc trong lúc thực hiện script có xảy ra lỗi gì không. Thì trong trường hợp này bạn cần ghi lại log để theo dõi.

Ý tưởng của mình là sẽ ghi log vào một tập tin văn bản (text file) nào đó, lưu cùng thư mục với script của mình.

Thực hiện

Trong script của bạn bổ sung đoạn script như sau:

@echo off
for /F "usebackq tokens=1,2 delims==" %%i in (`wmic os get LocalDateTime /VALUE 2^>NUL`) do if '.%%i.'=='.LocalDateTime.' set ldt=%%j
set ldt=%ldt:~0,4%-%ldt:~4,2%-%ldt:~6,2% %ldt:~8,2%:%ldt:~10,2%:%ldt:~12,6%
echo Current Datetime: [%ldt%]>> log_script.txt
echo Restarted NonNguyen_Service success>> log_script.txt
echo ======================================================>> log_script.txtcode-box

Kết quả

Kết quả khi thực hiện sẽ như sau

Chúc bạn code vui 😀

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn