Windows service là một chương trình ứng dụng không sử dụng giao diện, chỉ chạy ngầm dưới nền để thực hiện một số tác vụ nhất định. Những trường hợp có thể sử dụng Windows service như: tự động cập nhật hệ thống, tự động gửi email báo cáo, nhắc nhở công việc, đồng bộ dữ liệu vá các tác vụ tự động khác, ...

Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo Windows service với ngôn ngữ C#, .Net framework trong Visual Studio.


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn