Đôi khi, bạn có thể cần chạy máy chủ web NGINX trên một cổng khác, không phải cổng 80 mặc định. Hoặc bạn muốn trả cổng 80 để cho ứng dụng khác sử dụng. Dưới đây là cách thay đổi cổng của NGINX trong Ubuntu (Linux).

Mở tệp cấu hình NGINX

Mở terminal lên và gõ lệnh sau:

$ nano /etc/nginx/sites-enabled/default  #[Trên Debian/Ubuntu]
$ nano /etc/nginx/nginx.conf             #[Trên CentOS/RHEL]code-box

Trong trường hợp bạn không dùng Nano Text Editor như mình thì có thể dùng Vi Editor thay thế bằng cách thay "nano" bằng vi. Lúc này câu lệnh sẽ là:

$ vi /etc/nginx/sites-enabled/default  #[Trên Debian/Ubuntu]
$ vi /etc/nginx/nginx.conf             #[Trên CentOS/RHEL]code-box

Thay đổi port

Tìm đến dòng chứa từ listen (bên trong khối server), nó sẽ có dạng như sau:

server {
        listen 80 default_server;
        listen [::]:80 default_server;
        ...code-box

Thay số 80 thành cổng mới, ví dụ 8080 như sau:

server {
        listen 8080 default_server;
        listen [::]:8080 default_server;
        ...code-box

Lưu lại và thoát khỏi trình chỉnh sửa văn bản

Khởi động lại Nginx

Đầu tiên, bạn chạy lệnh sau để kiểm tra tập tin mình mới sửa xem nó có lỗi cú pháp hay không?:

$ sudo nginx -tcode-box

Nếu như không có lỗi gì thì chúng ta chạy lệnh sau để khởi động lại nginx nhé:

$ sudo service nginx reload #[Trên Debian/Ubuntu]
$ systemctl restart nginx #[Trên redhat/centos]code-box

Xong rồi, thế là nginx đã được thay bằng port khác.
Chúc các bạn thành công

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn