Khi phát triển ứng dụng web ASP .Net MVC, có thể bạn sẽ gặp lỗi này: "Could not find a part of the path … bin\roslyn\csc.exe".


Các khắc phục

Mở  Package Manager Console (Tools → NuGet Package Manager → Package Manager Console) và chạy câu lệnh sau:
Update-Package Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform -rcode-box

Thông tin thêm

Vấn đề này không hẳn là liên quan đến bản thân của Visual Studio. Có thể phiên bản của gói NuGet Roslyn của bạn đã có lỗi hoặc thiếu tập tin trong quá trình bạn di chuyển solution. Giải pháp là cập nhật hoặc cài đặt lại gói NuGet này. 

Tham khảo thêm tại #32780315

Chúc bạn code vui.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn