Khi phát triển các ứng dụng nền web bằng AngularJS, chúng ta có nhu cầu kiểm thử nhanh các dịch vụ của AngularJS, bao gồm cả $http.

Vậy làm thế nào để truy cập biến $http từ console của trình duyệt (Developer Tool).

Ví dụ, chúng ta có đoạn code mẫu như sau:

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
    ...
</div>code-box

Để truy cập $http, ta gõ truy vấn như sau:

$http = angular.element('[ng-controller="myCtrl"]').injector().get('$http');code-box

Bạn có thể thay '[ng-controller="myCtrl"]' bằng selector của riêng bạn.

Sau đó chúng ta có thể sử dụng $http để thực hiện get, post, put, ... ngay trên console của trình duyệt. 

Chúc các bạn code vui!


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn