PDF.js là một thư viện mạnh mẽ đến từ Mozilla, thư viện dùng để xem file PDF trên giao diện web. Thư viện PDF.js được cộng đồng lập trình viên sử dụng rất nhiều, mình cũng thế.

Nhưng có một vấn đề là với một file PDF đã được ký bằng chữ ký số (digital signature) thì thư viện không hiển thị hình ảnh chữ ký đó. Mặc dù xem trên phần mềm máy tính thì vẫn thấy chữ ký.

Sau khi tìm hiểu hồi lâu thì mình vẫn chưa hiểu tại sao nhà phát triển lại mặc định ẩn chữ ký như thế. Thế là mình tìm giải pháp để khắc phục. May mắn là có 1 issue trên Github mà đã có giải pháp giải quyết rồi.

Cách giải quyết

Mở file pdf.worker.js (trong thư mụ build)
Tìm đoạn đoạn sau (dòng 19106):

(0, _util.warn)('Unimplemented widget field type "' + fieldType + '", ' + "falling back to base field type.");code-box

Thêm đoạn code sau ở trên đoạn vừa tìm:

case "Sig":
            return new SquareAnnotation(parameters);code-box

Như vậy, sau khi thay đổi, file pdf.worker.js sẽ có dạng như sau:


Lưu lại và thử xem lại file PDF.

Chúc bạn thành công.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn