Chương trình nhỏ demo nhận diện khuôn mặt bằng thư viện FaceSDK trong thời gian mình nghiên cứu Thị giác máy tính (Computer vision) và Sinh trắc học (Biometric).Bình luận

Mới hơn Cũ hơn