Khi kết nối đến database của SQL Server, nhận được thông báo lỗi sau:

Cannot connect to server.
Additional Information: Cannot open user default database. Login failed. Login fail for user '...'. (Microsoft SQL Server. Error:4064)alert-error


Nguyên nhân

Lỗi này (Microsoft SQL Server.Error:4064) xảy ra khi database mặc định của một user nào đó bị drop đi, làm cho user đó khi đăng nhập vào không tìm thấy database mặc định của mình. 

Cách khắc phục

Bước 01: Đăng nhập vào SQL Server bằng tài khoản sa (nếu được), hoặc vào bằng Windows Authentication.

Bước 02: Mở New Query, gõ câu lệnh SQL sau:

ALTER LOGIN [tài khoản bị lỗi] WITH DEFAULT_DATABASE = master
GOcode-box

Bước 03: Thực thi câu lệnh SQL trên

Bước 04: Đăng nhập lại bằng tài khoản bị lỗi.

Done!

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn